Groene AS Aalsmeer fase 1 – project 6

}

14 maart 2019

In maart 2017 vroeg stichting de Bovenlanden Aalsmeer subsidie aan bij de Provincie Noord- Holland voor het omvormen van bestaande cultuurakkers naar natuur. Deze akkers maken deel uit van de eerste fase van natuurontwikkeling voor de Groene AS Aalsmeer in het Aalsmeerse Bovenlandengebied.

Project 6 H-177 en 2632 v/h v/d Jagt nabij Kleine Brug

Gekozen natuurinrichting:
Omvormen tot moerasbos (Beheertype N14.02 Hoog- en laagveenbos)

Geschatte projectkosten ca. € 44.000


Uitvoering:

  • Het perceel was ernstig verrommeld met achtergelaten materialen. Samen met de oude beschoeiing zijn al deze materialen opgeruimd en afgevoerd. De sloten aan weerszijde van het perceel zijn gebaggerd en op diepte gebracht. Deze bagger is op het perceel verwerkt in combinatie met het in profiel brengen van het perceel na aanleg van de nieuwe beschoeiingen.
  • Het was in dit project noodzakelijk oude populieren, aan het einde van hun levensduur, te verwijderen. Het was bekend dat de ijsvogel nestelde in een reeds omgevallen boom op dit perceel. Daarom is in het werk besloten de kluit van enkele populieren op het perceel achter te laten en gekanteld aan de waterkant te plaatsen. Hiermee hebben we nieuwe potentiële broedlocaties voor de ijsvogel gecreëerd.
  • Om de huidige broedlocatie van de ijsvogel niet te verstoren is besloten geen hoge beschoeiing aan de Westeinderdijksloot zijde (noordoostzijde) van het perceel te plaatsen. Er is een lage beschoeiing vlak boven de waterlijn geplaatst die het grootste deel van de golfslag beperkt en het perceel voldoende beschermt. Het plaatsen van een hoge beschoeiing zou betekenen dat broedlocatie ongeschikt zou raken.
  • Aan beide zijden en aan de zuidoostzijde van het perceel zijn lage beschoeiingen tot op de waterlijn aangelegd met daarachter een ca. 20cm diepe plasberm. Hierdoor is natuurontwikkeling van de natte oever mogelijk waarbij, door het aanbrengen van verschillende gradiënten, er divers en soortenrijke moerasnatuur tot ontwikkeling kan komen. Bijkomend voordeel van de plasbermen is dat het moerasbos zich niet verder kan uitbreiden. Dit voorkomt het overgroeien van watergangen.
  • In het laatste stadium van aanleg is er biologisch gronddoek aangebracht. Hierin is het toekomstige moerasbos aangeplant. Aan de zuidwestzijde is een ruime schouwstrook ingezaaid om onderhoud aan de plasbermen uit te kunnen voeren, maar ook met het oog van het versterken van biodiversiteit. Hier kan zich een bloemrijke vegetatie ontwikkelen die uitermate geschikt is voor insecten door de luwe bos zoom aan de zonzijde van het perceel.
  • Het perceel is voorzien van een aanlegplaats voor onderhoudsvaartuigen.

Hieronder foto’s van het project