Groene AS Aalsmeer fase 1 – project 7

}

14 maart 2019

In maart 2017 vroeg stichting de Bovenlanden Aalsmeer subsidie aan bij de Provincie Noord- Holland voor het omvormen van bestaande cultuurakkers naar natuur. Deze akkers maken deel uit van de eerste fase van natuurontwikkeling voor de Groene AS Aalsmeer in het Aalsmeerse Bovenlandengebied.

Project 7 H-215, 216, 217 en 218, v/h Buis – rietpercelen aan de beide kanten van De Grote Brug

Gekozen natuurinrichting:
Omvormen tot rietland (beheertype N 05.02 gemaaid riet)

Geschatte projectkosten ca. € 23.000


Uitvoering:

  • Van de percelen H-215 t/m H-218 zijn de percelen H-216 t/m H-218 bestaand rietland. Feitelijk is perceel H-215 en een klein deel van H-216 omgevormd van cultuurakker naar rietland. De kosten van deze omvorming zijn in de subsidieaanvraag en financiële afrekening opgenomen. Hierdoor is een groot aaneengesloten gebied met rietvegetatie ontstaan. Het geheel vormt een mooie landschappelijke corridor tussen de kleine- en de grote poel.
  • Op basis van ervaring bij de aanleg van rietland bij eerdere projecten is besloten geen hoge beschoeiing aan te leggen bij een inrichting met rietland. Hiermee voorkomen we ongewenste groei van houtopslag doordat het deel direct achter deze beschoeiing “te droog” is. Alleen ter hoogte van de aanlegplaats is hoge beschoeiing aangebracht.
  • De beschoeiing is aan de noordwestzijde van perceel H-215 geplaatst met aan weerszijde één schot de hoek om. Dit biedt voldoende bescherming voor het perceel. Zo is er optimale uitwisseling mogelijk tussen land en water waar watervogels en amfibieën van profiteren.
  • Het gehele perceel is geprofileerd waarbij er een extra plasdraszone is aangebracht aan de zuidoostzijde van perceel H-215 die grenst aan een oude sloot op de voormalige overgang van rietland naar cultuurakker. Deze extra gradiënten in het terrein bieden de mogelijkheden voor een meer gevarieerde natuurontwikkeling. Na de aanleg van de beschoeiingen en het profileren van het perceel is het met rietstekken beplant om de ontwikkeling tot rietland op gang te brengen.

Hieronder foto’s van het project