Groene AS Aalsmeer fase 1 – project 8

In maart 2017 vroeg stichting de Bovenlanden Aalsmeer subsidie aan bij de Provincie Noord- Holland voor het omvormen van bestaande cultuurakkers naar natuur. Deze akkers maken deel uit van natuurontwikkeling voor de Groene AS Aalsmeer fase 1 in het Aalsmeerse Bovenlandengebied.

Groene AS fase 1 Project 8 H 3539 5

Project 8
H-3539 nabij Koddespoeltje

Gekozen natuurinrichting:
Omvormen tot moerasbos (Beheertype N14.02 Hoog- en laagveenbos)

Geschatte projectkosten ca. € 37.000

Uitvoering

  • De oude beschoeiing is verwijderd en de naastgelegen sloten zijn gebaggerd.
  • Aan beide zijden van het perceel zijn lage beschoeiingen tot op de waterlijn aangelegd met daarachter een ca. 20 cm diepe plasberm. Hierdoor is natuurontwikkeling van de natte oever mogelijk waarbij, door het aanbrengen van verschillende gradiënten, er divers en soortenrijke moerasnatuur tot ontwikkeling kan komen. Bijkomend voordeel van de plasbermen is dat het moerasbos zich niet verder kan uitbreiden. Dit voorkomt het overgroeien van watergangen.
  • Tijdens de aanleg van de beschoeiingen is de akker volledig geprofileerd. Alle vrijkomende grond is verwerkt en de akker is plantklaar opgeleverd.
  • In het laatste stadium van aanleg is er biologisch gronddoek aangebracht. Hierin is het toekomstige moerasbos aangeplant. Aan de zuidwestzijde is een ruime schouwstrook ingezaaid om onderhoud aan de plasbermen uit te kunnen voeren, maar ook met het oog van het versterken van biodiversiteit. Er is een spontane bloemrijke vegetatie ontstaan die uitermate geschikt is voor insecten door de luwe bos zoom aan de zonzijde van het perceel.
  • Aan de zijde van de Westeinderdijksloot is een 20 cm hoge beschoeiing aangelegd. Hiermee behouden we het karakter van deze doorvaartsloot langs alle cultuurakkers met hogere beschoeiingen. Daarbij beschermt een hogere beschoeiing ook tegen golfslag van pleziervaart in deze, vooral zomers, drukke doorvaart.
  • De zuidoostzijde is voorzien van een aanlegplaats voor onderhoudsvaartuigen.

Groene AS Aalsmeer fase 1 – project 8 in beeld

Dit project is gerealiseerd met steun van

Logo - Provincie Noord-Holland